فرمانده یگان حفاظتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بسیاری از آثار تاریخی اصفهان نیاز به توجه جدی و بودجه کافی دارد. امروز بسیاری از بناهای اصفهان از جمله مساجد تاریخی مثل مسجد امام در خطر نابودی است.