یکصد و چهارمین سوره قرآن که در مکه نازل شده است و 9 آیه دارد. هر کس سوره همزه را در نمازهای واجبش قرائت کند فقر او زایل می گردد و روزی به سوی او جلب شده و مرگ های بد از او دور می شود.