سال گذشته همین روزها بود که دولت سیزدهم کلید پاستور را تحویل گرفت تا برنامه‌های خود را برای چهارسال آینده کشور پیاده کند، دولتی که در شعارها برای رفع مشکلات آمده بود و خود را دولت همه ایرانیان با هرگونه گرایش و سلیقه‌ای...

خواننده است، آهنگ انتقادی هم می‌خواند، اما او نمی‌خواهد فقط با چند استوری برایش هورا بکشند، او می‌خواهد یک تاثیر واقعی بگذارد و به مردم کشورش کمک کند.